Rationeel Emotieve Therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie, ontwikkeld door Albert Ellis (1913), een cognitieve gedragstherapeut en psychoanalyticus uit de VS. Omstreeks 1955 liet hij de psycho-analytische principes geheel voor wat ze waren. Hij concentreerde er zich toen op gedragsverandering te bewerkstelligen bij cliënten door hen te confronteren met wat hij noemde hun irrationele opvattingen en hen ertoe te brengen meer rationeel te gaan denken. Ellis stelde dat iedereen het vermogen in zich heeft hetzij rationeel óf irrationeel te reageren. Het eerste leidt tot effectief gedrag en een productieve levensstijl, het tweede tot ongelukkig zijn en een niet-productieve levensstijl.

Zo ‘n irrationele levensstijl begint al vroeg in iemands leven en wordt doorgaans aangekweekt en bekrachtigd door de ouders (opvoeding) en de heersende cultuur (sociaal leerproces). Door met RET te werken wordt invloed uitgeoefend op het associatieve netwerk van gedachten, gevoelens en handelingen door gedachtentraining. M.a.w.: doelgericht verbeeldingsgedrag heeft transfermogelijkheden naar gedragingen in allerlei situaties. Als negatieve emoties ontstaan door irrationeel denken kan die kwalijke invloed op de belevingswereld, en daardoor op de uitingen van een persoon worden verminderd door rationeel te gaan denken.

RET wordt veelvuldig toegepast bij de behandeling van angsten, depressies, verslavingen en relatieproblemen. In Nederland heeft René Diekstra RET populair gemaakt met boekjes als “Ik kan denken/voelen wat ik wil” en “U en uw gevoelens.” Dr. J. Verhulst vertaalde de therapie naar het handzame zelfhulpboek RET jezelf. Ellis ging uit van de veronderstelling dat het denken (gedachten, vaste overtuigingen, interpretaties etc.) het gevoel controleert.

De wijze waarop iemand tegen allerlei zaken aankijkt en over dingen denkt ontwikkelt zich zoals gezegd gedurende iemands leven (opvoeding en sociaal leerproces) en is gebaseerd op allerlei opvattingen, ideeën, normen, waarden, (voor)oordelen, etc. Het gevolg is dat gedachten bepaalde gevoelens oproepen, die weer een bepaalde handeling/gedrag tot gevolg hebben. Wanneer gedachten gebaseerd zijn op verkeerde opvattingen, dan zullen gevoelens en gedrag die daarop volgen dikwijls moeilijkheden en problemen veroorzaken. Gevoelens en handelingen als gevolg van onrealistisch denken zijn zelfbelemmerend en zelfsaboterend

Een gedachte is rationeel (toetsingscriteria) als ze gebaseerd is op de objectieve werkelijkheid, leidt tot het gewenste doel of helpt dat te bereiken, niet leidt tot ongewenste persoonlijke gevoelens of als ze helpt deze te voorkomen, én als ze niet leidt tot ongewenste conflicten met andere mensen of als ze helpt deze te voorkomen.

Het doel van RET is te leren die verkeerde (zelfsaboterende) gedachten in te zien en te corrigeren, wat bevrijdend werkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het zgn ABCmodel. Een persoon maakt iets mee, gesitueerd in een bepaalde omgeving. De beschrijving daarvan, dus van de situatie zoals die te zien is zonder interpretatie, zoals een foto het zou weergeven, komt in het A-compartiment. Gedachten en opvattingen daarover (óf rationeel, óf irrationeel) die een persoon heeft, worden genoteerd in het B-compartiment. De gevolgen van deze gedachten komen onder C.

Voorbeelden van irrationele zelfgesprekken vind je door te klikken op Constructief tegen jezelf praten. Het bij RET gebruikte ABCmodel is een effectief en praktisch schema om de emotionele ervaringen van alledag te analyseren. Nauwgezet het ABCmodel volgen geeft veel profijt. Gedachten en houdingen die aanleiding zijn voor overstuur raken worden stuk voor stuk doorgenomen en gecorrigeerd op rationaliteit.. Dus wanneer als reactie op een feit of gebeurtenis onder A (de zgn cameraregistratie) een ongewenste of storende emotie volgt onder C, dan moeten de geregistreerde gedachten onder B de schietschijf zijn.

Belangrijk is bij B niet slechts een tegenovergestelde in te vullen, maar dieper te graven door te vervolgen met “want, omdat, daardoor”etc. Motiveren dus. Het moet zo duidelijk worden, dat het wordt ingevuld, wordt beleefd, dat men voelt: “Ja, zo is het.”
Ellis: “Het zijn niet zozeer de feiten uit het verleden die het huidige gedrag negatief beïnvloeden, maar met name de persoonlijke interpretaties, die men voortdurend op het heden blijft betrekken”.