Een niet-medicamenteuze behandeling van migraine kan bestaan uit fysio- en/of manuele therapie, Mensendieck-oefentherapie, chiropractie, osteopathie, yoga, acupunctuur, ontspanningsoefeningen (al of niet met gebruikmaking van biofeedbacktraining) en cognitieve therapie. Daarvoor kun je terecht bij diverse hulpverlenende disciplines.

Vaak geeft het wel verlichting. Het idee op zich, dat er aandacht is voor je probleem en dat je er zelf actief wat aan probeert te doen, is op zichzelf al stimulerend. Het onderbouwt de motivering van je innerlijke besluitneming ‘het aan te pakken’. Toch blijkt het meestal niet afdoende.
Van geen van deze methoden kan de werking (als het er om gaat de migraine zelf aan te pakken) dan ook echt bewezen worden.

Daar waar een relatie bestaat met stress werkte ik tot nu toe aan preventie o.a. door het gebruik van ontspanningstechnieken en met behulp van pijnregulatietechnieken kan de pijnbeleving worden teruggedrongen. Ook kan met hypnopsychotherapie op onbewust niveau worden gezocht naar oorzakelijke factoren en met de daaruit verkregen informatie kan gerichter worden gewerkt aan verbetering. Met name EFT scoort hoog bij migraine en andere hoofdpijnklachten als het gaat om effectiviteit. Op onderdelen kan dat nog zo.